قالب وردپرس درنا توس
خانه / آموزش زبان انگلیسی / گرامر درس اول زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

گرامر درس اول زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

گرامر درس اول زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، گرامر درس 1 زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، آموزش گرامر درس اول زبان پیش دانشگاهی ، گرامر درس اول زبان خارجه پیش دانشگاهی را در برای شما زبان آموزان و دانش آموزان عزیز قرار داده ایم.

گرامر درس اول زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

گرامر درس اول زبان انگلیسی پیش دانشگاهی :

clause (جمله واره) چیست؟

clause (جمله واره) به مجموعه ای ازكلمات گفته مي شود كه دارای اركان جمله از قبيل فعل ، فاعل و غيره می باشد ولي معنا و مفهوم آن مستقل نمي باشد.

مثال:

when they came

as I was tired

حال اگر clause (جمله واره) در جمله نقشی مانند قيد داشته باشد و اطلاعاتي در باره ی زمان ، مكان، علت، حالت، شرايط و غيره به ما بدهد به آن جمله واره قيدی (adverb clause) می گويند.

به مثال های زير توجه كنيد.

I had eaten my lunch when they arrived.

I left the home early because I had to go to the post office.

در مثال اول جمله واره ی قيدی اطلاعاتی در باره ی زمان انجام فعل خوردن به ما می دهد. ولی در جمله ی دوم جمله واره قيدی اطلاعاتی در باره علت زود ترك كردن خانه به ما ميدهد.

اگر جمله واره ی قیدی را که با حرف ربط شروع می شود ابتدای جمله بنویسیم ، وسط دو جمله باید کاما بگذاریم . اگر جمله واره ی قیدی بعد از جمله واره ی اصلی نوشته شود به کاما احتیاجی نیست .

گرامر درس اول زبان انگلیسی پیش دانشگاهی :

كلمات ربط conjunctions :

كلمات ربط ( conjunctions ) كلماتی هستند كه در ابتدای يك جمله واره (clause ) می آيند و آن را به يك جمله واره ی اصلی( ( main clause ربط می دهند. به مثال زير توجه كتيد.

I saw an accident as I was walking home.

main clause ( conj) adverb clause

كلمات ربط دارای انواع مختــلفی می باشـنـد كه دلالت بر زمان (time ) ، مكان ( place ) ، علت ( reason ) ، شرايط (condition ) ، بيان منظور purpose ) ( ، تضاد (contrast) و غيــره دارند .

در ساختار درس يك با كاربردكلمات ربط when , as , since, while whether…….or, for ,because آشنا خواهيم شد.

گرامر درس اول زبان انگلیسی پیش دانشگاهی :

كاربرد when

when به معنای ‹‹ وقتی كه ›› يك كلمه ی ربط زمان ( time ) است.

 • كلمه when هنگامی به كار مي رود كه عملي بعد از عمل ديگر رخ داده باشد.به مثال زير توجه كنيد.

When I heard the doorbell , I opened the door.

 •  ما غالبا می گوییم کاری در حین انجام عمل دیگری به وقوع پیوست . گاهی اوقات عملی که از نظر زمانی بیشتر طول می کشد یعنی طولانی تر است قبل از عمل کوتاه تر شروع شده و حتی بعد از آن نیز ادامه دارد .

When I was walking down the street , I noticed a police car in front of the museum.

در اینجا عمل پیاده رفتن ( عمل طولانی تر ) قبل از دیدن ماشین پلیس ( عمل کوتاه تر ) در حال انجام بوده و حتی بعد از آن نیز ادامه می یابد.

در اینجا به جای when از as و while نیز می توان استفاده کرد .

نکته : گاهی اوقات when را می توان در ابتدای هر یک از جمله واره ها نوشت .

Maryam arrived when I was studying English .

when Maryam arrived , I was studying English .

 •  در مورد سن ( age ) و دوره های زمانی( periods of time ) when استفاده می شود .

When I was a child we lived in London . ( NOT As / While I was a child… )

His parents died when he was twelve . ( NOT… while he was twelve . )

 • وقتی می خواهیم نشان بدهیم که دو عمل به طور همزمان تکرار می شوند از when استفاده می کنیم . در این نوع جملات ، when در حقیقت به جای whenever و در مفهوم ‹‹ هر وقت که ›› به کار می رود .

When it rains , the buses are crowded .

وقتی ( هر وقت که ) باران می بارد ، اتوبوس ها شلوغ می شود .

 • زمان های استمراری – مانند ( was walking ; are having ; were playing )- معمولا برای عملی که از نظر زمانی بیش تر طول می کشد (عمل طولانی تر ) استفاده می شوند . در این صورت از when ، while و as می توان در ابتدای جملات استمراری استفاده کرد .

The telephone always rings when you are having a bath .

گرامر درس اول زبان انگلیسی پیش دانشگاهی :

کاربرد while

علاوه بر مواردی که در بالا گفته شد در موارد ذیل نیز از while استفاده می کنند.

 • as و while را می توان با زمان های ساده ( simple tense ) مخصوصا با افعال حالتی ( state verb ) مثل sit , lie , grow به کار برد. به مثال زیر توجه کنید :

As I sat reading the paper , the door burst open .

 • برای دو عمل که به مدت طولانی در حال انجام باشند ، از while استفاده می کنیم.

While I was studying English , my brother was watching football on TV .

برای چنین حالتی when و as آن چنان کاربردی ندارد.

كاربرد as

كلمه as به عنوان كلمه ی ربط دارای كاربردهای گوناگونی مي باشد . به كاربردهای زير توجه كنيد.

 • كاربرد زمان time

در اين كاربردكلمه as به معنای ‹‹ وقتی كه ›› می باشد و برای ربط دادن دو عمل هم زمان به كار مي رود. به مثال زير توجه كنيد.

I saw an accident as I was walking home.

 • كاربرد علت ( reason )

در اين كاربردكلمه as به معنای ‹‹ چون ›› مي باشد . ومفهوم كلمه because را دارد as . وقتی استفاده می شود که دلیل برای شنونده یا خواننده شناخته شده است یا زمانی که مهم ترین قسمت جمله نیست . جمله واره ای که با as شروع می شود اغلب در ابتدای جمله نوشته می شود . به مثال های زير توجه كنيد .

As I didn’t feel well, I went to bed early.

As it’s raining again , we’ll have to stay at home .

گرامر درس اول زبان انگلیسی پیش دانشگاهی :

 • کاربرد تناسب ( proportion )

در این کاربرد as به معنای ‹‹ به همان نسبت یا همان طورمی باشد ›› . با فعل زمان های حال ساده ، گذشته ی ساده و آینده ی ساده استفاده می شود (simple tenses ) ، تا دو موقعیتی را که با هم توسعه می یابند یا با هم تغییر می کنند را بیان کند . به مثال زیر توجه کنید .

As I get older, I get more optimistic .

جمله ی بالا یعنی ‹‹ همانطور که من مسن تر می شوم ، خوشبین تر می شوم . ›› یا ‹‹ به همان نسبت که مسن تر می شوم ، به همان نسبت خوشبین تر می شوم . ›› در جمله ی بالا زمان هر دو فعل حال ساده می باشد .

As your muscles get stronger , you can do more active things for longer periods of time.

As we climbed the hill , we got more and more tired.

گرامر درس اول زبان انگلیسی پیش دانشگاهی :

كاربرد since

كلمه ی since به عنوان كلمه ربط دارای دو كاربرد زير مي باشد.

 • كاربرد علت ( reason )

در اين كاربرد كلمه since به معنای ‹‹ چون ›› because و as مي باشد. در اين مفهوم كاربرد since رسمی می با شد. Since مانند as زمانی استفاده می شود که دلیل از قبل برای خواننده و شنونده شناخته شده است یا اینکه دلیل از مابقی جمله از اهمیت کمتری برخوردار است . البتهsince رسمیت بیشتری دارد و غالبا در ابتدای جمله قرار می گیرد .

Since the problem was too difficult, we couldn’t do it easily.

Since you refuse to co-operate , I shall be forced to take legal advice .

 • كاربرد زمان ( time )

در اين كاربرد كلمه since به معنای ‹‹ از………تاكنون ›› می باشد و معمولادر جملات زمان حال كامل به كار مي رود.

I have not seen him since I left school.

در جمله ی بالا “since I left school” به معنای ‹‹ از زمانی كه مدرسه را ترك كردم تا كنون ›› مي باشد.

نكته : گاهي اوقات كلمه ی since باever به صورت ever since به معنای ‹‹ از آن زمان تا كنون›› مي باشد. مثال :

He came to England 3 years ago and he has lived here ever since.

گرامر درس اول زبان انگلیسی پیش دانشگاهی :

کاربرد because

ازbecause زمانی استفاده می شود که دلیل مهم ترین بخش جمله را تشکیل می دهد و اغلب اطلاعاتی را بیان می کند که برای خواننده یا شنونده شناخته شده نیست .

نکته : وقتی because مهم ترین بخش جمله است در ابتدای جمله واره ی قیدی و بعد از جمله ی پایه قرار می گیرد .

You want to know why I’m leaving ? I’m leaving because I’m tired .

– وقتی تاکید بیشتری روی دلیل است و اطلاعاتی بیان می شود که از قبل شناخته شده نیست می توانbecause را که در ابتدای جمله واره ی قیدی است درابتدای جمله نیزنوشت .

Because I was ill for six months , I lost my job .

I lost my job because I was ill for six months .

نكته: به كاربرد because توجه كنيد.

because + clause

because of + noun

به مثال های زير توجه كنيد.

We couldn’t play football because it was raining.

We couldn’t play football because of rain.

کاربرد for

for اطلاعات جدیدی را بیان می کند و بیانگر این است که دلیل به عنوان یک نظریه بعدا ذکر شده است . جمله واره ای که با for آغاز می شود تقریبا داخل پرانتز یا این علامت [ ] قرار می گیرد یا با یک خط تیره مشخص می شود و هرگز در ابتدای جمله واقع نمی شود .

I decided to stop and have lunch – for I was feeling quite hungry .

در این حالت for در سبک نوشتاری رسمی بیش تر به کار می رود .

گرامر درس اول زبان انگلیسی پیش دانشگاهی :

كاربرد whether…or  

whether…or به معنای ‹‹ خواه …خواه… ›› ‹‹ چه…چه…» يك كلمه ی ربط شرايط  condition مي باشد و برای بيان دو وضعيت به كار مي رود كه در صورت رخ دادن هر كدام نتيجه يكسان است. به مثال زير توجه كنيد.

  You must do all these exercises whether they are easy or difficult.

در جمله ی با لا ما دو وضعيت داريم ولي نتيجه ی هر دو يكسان است.

نكته : معمولا whether…or به صورت جدا شده به كار مي رود ولی گاهی اوقات به صورت جدا نشده  whether or نيز به كار می رود. به مثال زير توجه كنيد.

 I couldn’t decide whether or not to accept the job.

 I will accept the job offer whether or not the pay is low.

نكته : در بعضی از جملات whether  بدون كلمه or  به كار مي رود كه در اين جملات به معنای ‹‹ آيا ›› می باشد. در اين كاربرد به جای كلمه whether  از كلمه “if”  نيز می توان استفاده كرد. به مثال زير توجه كنيد.

 He asked me whether / if I could answer the questions.

در پایان مطلب گرامر درس اول زبان انگلیسی پیش دانشگاهی هرگونه سوالی داشتید در قسمت نظرات همین مطلب بپرسید.

شاید برای شما مفید باشد : 

ترجمه ریدینگ درس اول زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

حل تمرین های زبان انگلیسی درس اول پیش دانشگاهی

 

دوستان در صورتی که این مطلب به شما عزیزان کمک کرده, در قسمت نظرات حتما یک نظر بدید. تشکر
به این مطلب رای بدید 😉
[تعداد آرا :: 36 میانگین: 3.1]

درباره ی Admin

مطلب پیشنهادی

گرامر درس چهارم زبان انگلیسی دوم دبیرستان

گرامر درس چهارم زبان انگلیسی دوم دبیرستان

گرامر درس چهارم زبان انگلیسی دوم دبیرستان گرامر درس چهارم زبان انگلیسی دوم دبیرستان ، جزوه گرامر …

4 دیدگاه

 1. مرسی از اموزش خوبتون

 2. مرسییییییییییی عالیییی بود

 3. خیلی ممنون خیلی مفید بود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *